Cách chuyển hướng http sang https bằng .htaccess

Cách chuyển hướng http sang https đối với các trường hợp cài SSL