Sunday, June 7

Xóa revision trong wordpress

Trong wordpress có một tính năng khá hay đó là “revision”; revision là một trong những tính năng lưu lại các nội dung đã thay đổi của một bài viết khi đang soạn thảo hoặc thay đổi nội dung bài viết. Tuy nhiên nếu nhiều bài viết và có chỉnh sửa thì tính năng này sẽ tạo ra các nội dung tạm gọi là rác gây tràn bộ nhớ hosting của website. Do vậy, một số trường hợp muốn xóa tính năng này trên wordpress thì phải làm sao?

Xóa chức năng revision trên WordPress

Thêm lệnh sau vào file wp-config.php trong wordpress của bạn: 
define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);

Xóa các bài viết revision trên hosting

Vào Cpanel và vào Phpmyadmin chọn database website của bạn và chạy lệnh SQL sau: DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = “revision”;

Như vậy, chỉ cần làm các bước trên là bạn đã xóa được tính năng revision trong wordpress và các bài viết vision trên website rồi nhé!

Bài viết liên quan